Verkoopsvoorwaarden

Ondervernoemde EPTS staat voor EP Technical Services.

  • 1. Bestellingen: Door te bestellen verklaart de klant zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden, hier beschreven. Bestellingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging van EPTS. Lopende bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden na schriftelijke toestemming van EPTS.
  • 2. Betalingen: Facturen dienen cash betaald te worden, tenzij anders bepaald in de specifieke verkoopsvoorwaarden. Elk bedrag dat onbetaald blijft na de vervaldag zal van rechtswege en zonder noodzakelijkheid van ingebrekestelling een rente teweegbrengen van 2% per maand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimumbedrag van 40 EUR en een maximumbedrag van 5000 EUR. Dit om de kosten die gepaard gaan met laattijdige betalingen te dekken. In geval van laattijdige betaling zijn alle andere openstaande betalingen onmiddellijk opeisbaar.
  • 3. Eigendommen: EPTS is eigenaar van de goederen totdat die volledig betaald zijn, ook als het gaat om aanpassingen aan die goederen.
  • 4. Leveringen: Elke leveringstermijn die mondeling of schriftelijk overeengekomen is met de klant is indicatief. Indien zij overschreden wordt kan dit niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van EPTS of boetes ten laste van EPTS. Indien de klant zelf beslist de levering uit te stellen, blijft de afgesproken leveringstermijn en de daaraan verbonden betaaltermijn gelden. Goederen worden standaard af magazijn geleverd, tenzij anders bepaald in de specifieke verkoopsvoorwaarden.
  • 5. Garantie: De garantie op een nieuw eigen onderdeel bedraagt 3 maanden, tellende vanaf de leverdatum. De garantie op een herstelling of modificatie bedraagt 3 maanden, tellende vanaf de leverdatum. De bovenvernoemde garanties vervallen bij misgebruik van het goed. Misbruik zal in de eerste plaats vastgesteld worden door EPTS of diens aangestelde expert.
  • 6. Foutmarge: In geval van aanpassingswerken aan bestaande goederen is het voor de klant aangewezen om bij elke nieuwe batch een aantal extra eenheden te voorzien. Dit om tekorten door uitval tijdens het productieprocess te vermijden en dit vooral bij de eerste productie. EPTS raad aan te voorzien: een drietal eenheden voor batches kleiner dan 101 en 1% voor batches groter dan 100.
  • 7. Betwisting:Betwistingen dienen binnen de 10 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld te worden aan EPTS. Alleen de rechtbank van koophandel van het arrondissement Hasselt is bevoegd.